2" Naruto Shippuden Cute Figure Collection

2" Naruto Shippuden Cute Figure Collection

SKU: AN0200