Japanese Wok

35.56cm Japanese Wok

SKU: 789313185115